Om fartygsmäklare

Köp- & Försäljningsmäklare

Köp- och försäljningsmäklaren (ofta benämnd Sale & Purchase broker eller enbart S&P broker) har till uppgift att förmedla affärer mellan säljare och köpare av fartyg. Verksamheten ställer stora krav på mäklaren. För att kunna genomföra en fartygsbeställning vid ett varv, eller ett köp av ett redan existerande fartyg, krävs kunskap om fartygsteknik, ekonomi och fartygsfinansiering samt även kunskap om gällande bestämmelser för bl a bemanning och fartygssäkerhet. S&P-mäklaren måste även vara väl insatt i fraktmarknaden för den fartygstyp han för tillfället bearbetar. Köparen som bedömer lönsamheten av ett fartygsköp eller nybeställning förväntar sig att hans mäklare ska lämna information och även kalkyler för att affären skall kunna värderas rätt.

Eftersom det finns många olika fartygstyper är det möjligt endast för de största mäkleriföretagen att täcka alla tonnagetyper. Det är därför vanligt att koncentration sker till en eller ett fåtal typer av tonnage.
Nybyggnadsbeställningar bekräftas av parterna genom ett omfattande varvskontrakt. Även om varven använder sig av vissa gemensamma standardvillkor är varje beställning så individuell, inte minst på den tekniska sidan, att utarbetandet av kontraktet är en synnerligen omfattande och komplicerad procedur.

Det dokument som upprättas när förhandlingen har lett till ett avtal om köp av ett existerande fartyg kallas "Memorandum of Agreement" eller enbart MoA. Kontrakten baserar sig till ca 90% på ett standarddokument benämnt SALEFORM senast reviderat år 2012. Den tryckta texten beaktar både köparens och säljarens intressen men dokumenttexten kompletteras ändå regelmässigt med ett antal tillägg och ändringar.
Mäklarens arbete är inte slut i och med att kontraktet har tecknats mellan parterna. Ägandeskiftet är ofta komplicerat och måste förberedas noga för att inte affären eller själva overlåtelsen (ofta benämnd "closing") skall haka upp sig. Uppföljning av kontraktsåtaganden måste ske. Det praktiska hanterandet på leveransdagen skall genomgås och godkännas av parterna.

När fartyget är färdigt för leverans enligt överenskomna villkor och köparen förklarat sig nöjd vidtager den ekonomiska uppgörelsen. Även denna har ofta noga definierats i avtalet men proceduren kan ändå bli komplicerad. En överlåtelse inom ett och samma land utan skifte av nationsflagga är relativt enkel. Betydligt svårare är det om parterna är av olika nationalitet och kanske dessutom befinner sig i länder med stor tidsskillnad. Säljaren skall avregistrera sin egendom i samma ögonblick som köparen skall inregistrera sitt köp. Valuta skall i samma stund överföras från köpare till säljare. En ytterligare komplikation är att registrerad panträtt i fartyget ofta skall införskaffas av köparen innan köpeskillingen betalas till säljaren. Det sistnämnda är nödvändigt om köparen lånat pengar i bank för sitt köp och kreditgivaren ställt krav på fartygsinteckning.

Mäklaren, eller mäklarna om parterna har var sin representant, har en viktig funktion i detta skeende. Praktiskt går det ofta så till att parterna eller deras representanter på dagen för leverans av fartyget samlas i en bank varifrån "öppna linjer" etableras till alla som måste vara inblandade vid överlåtelsetillfället.

S&P mäklarens arvode utgår i form av kommission med en viss procentandel av köpesumman."

Läs även: Om fartygsköp och ägande

Saxat från Svenska Skeppsmäklarföreningens hemsida: www.swe-shipbroker.se